WEDNESDAY | 24.10 |19.00

                                             THURSDAY  |  25.10  |  20.00

                                                   FRIDAY  |  26.10  | 19.30

                                              SATURDAY  |  27.10 |  18.15

                                                  SUNDAY  |  28.10  | 16.15

                                                 SUNDAY  |  28.10  |  21.20

                                                    MONDAY | 29.10 | 19.15

                                                  THURSDAY | 1.11 | 19.15

 

                                                SATURDAY |  27.10 | 20.30

                                                     SUNDAY | 28.10 | 18.30

                                              WEDNESDAY | 31.10 | 19.20

                                             WEDNESDAY |  31.10 | 21.00

                                                SATURDAY  | 27.10 | 16.15

                                                    MONDAY | 29.10 | 21.00